Podporovatelia

 

Túto webovú stránku, fungovania, programy Slovenskej únií podporujú:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

***************************************

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

***************************************

Nemzeti Együttműködési Alap

****************************************

Nájdete nás na Facebooku!

www.facebook.com/uniaslovakov.szlovakunio

 

Správy

Voľby

2014.08.26.

Namiesto boja dialóg


Slováci v Maďarsku stoja pred veľkou možnosťou. Doteraz rozdelené strany si podali ruky, lebo rozpoltenosť je nehodná nám. Je tu príležitosť, aby poslanci slovenských samospráv v budúcnosti pracovali spoločne, na základe konsenzu.


Zachovanie a ďalšie rozvíjanie v uplynulých štyroch volebných cykloch vybudovaného systému inštitúcií je srdcovou záležitosťou každého. Osobitnú pozornosť si zasluhujú malé školy, vrátane škôl prevádzkované centrom KLIK. Som presvedčený o tom, že aj v tejto otázke vládne úplná zhoda názorov.


Tieto inštitúcie chceme naplniť životom, preto potrebujeme každého Slováka žijúceho v Maďarsku, bez ohľadu na to, kde žije, do akej školy chodil, členom ktorej organizácie je. Tento cieľ je možné dosiahnuť mierom a spoluprácou. Spoluprácu pre mňa znamená dosiahnutie konsenzu. Konsenzu, keď si pred vynášaní rozhodnutí vypočujeme každého. Konsenzus, ktorým získa každý, ale každý prináša aj obete. Konseznus znamená, že si vypočujú aj mienku občianskej sféry, pretože v tejto sfére prebieha odovzdávanie tradícií, kultúry a jazyka, v tejto sfére staršia generácia prenáša svoje znalosti na mladú generáciu. Ona je zárukou toho, že pre naše školy a inštitúcie sa nájde dorast. Pretože v takejto málopočetnej komunite to inak nejde. Netreba nikoho poraziť, treba sa dohodnúť. A touto dohodou je spoločná listina.


NIET INEJ ALTERNATÍVY!


František Zelman,
Ppredseda Únie Slovenských organizácií v Maďarsku

» Ďalej

Dohoda

2014.08.26.

 Predsedníctvo Únie slovenských organizácií v Maďarsku a Predsedníctvo Zväzu Slovákov v Maďarsku sa dohodli, že svojim najvyšším orgánom navrhnú, aby v jesenných voľbách národnostných samospráv dve najväčšie nominačné organizácie vystupovali spoločne.

 

V y h l á s e n i e


Predsedníctva Únie slovenských organizácií v Maďarsku
a Predsedníctva Zväzu Slovákov v Maďarsku

 

Motivovaní podnetmi prichádzajúcimi od príslušníkov našej národnosti zo všetkých Slovákmi obývaných regiónov Maďarska, v presvedčení, že iba cestou dialógu, kompromisov a spoločnou prácou v prospech Slovákov v Maďarsku na všetkých stupňoch systému slovenských samospráv a obnovením dôvery medzi predstaviteľmi našej národnosti môžeme dosiahnuť, aby Celoštátnu slovenskú samosprávu a jej systém inštitúcií považovali za svoju všetci príslušníci našej komunity, sa Predsedníctvo Únie slovenských organizácií v Maďarsku a Predsedníctvo Zväzu Slovákov v Maďarsku dohodli, že svojim najvyšším orgánom navrhnú, aby v jesenných voľbách národnostných samospráv dve najväčšie nominačné organizácie vystupovali spoločne.


Vďaka zmenám volebných predpisov všetci slovenskí voliči zapísaní do zoznamu voličov budú mať možnosť na to, aby svojimi hlasmi podporili spoluprácu na pôde slovenských samospráv a svojou účasťou dodali silnú legitimitu slovenským voleným zborom, ktoré vzídu z volieb.


      František Zelman                                                                Ruženka Egyedová Baráneková
           predseda                                                                                   predsedníčka                                              Únie slovenských organizácií v Maďarsku                         Zväzu Slovákov v Maďarsku

 

V Budapešti dňa 11. augusta 2014

» Ďalej

Pozvánka

2014.08.20.

» Ďalej

Pozvánka 28. 08. 2014

2014.08.20.

Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója –Szövetsége
Únia slovenských organizácií v Maďarsku-Združenie
5940 Tótkomlós Liszt Ferenc u. 15 tel/fax 06 68 460 011
usom.mszszu@gmail.com mob 06 30 625 47 71

_______________________________________________________________

 


Pozvánka


Dovoľujeme si Vás pozvať na zasadnutie mimoriadneho Valného zhromaždenia Únie
slovenských organizácií v Maďarsku, ktoré sa uskutoční 28. augusta 2014 o 16. hodine v
Regionálnom Slovenskom osvetovom centre v Slovenskom Komlóši (5940 Tótkomlós, Liszt
F. u. 15.).


Návrh programu rokovania:


1. Informácie o voľbách.
2. Zostavenie listín, kandidovanie.
3. Oznamy


Oznamujem Vám, že v tom prípade, ak zasadnutie mimoriadneho Valného zhromaždenia
v stanovenom termíne nebude uznášaniaschopné, zasadnutie Valného zhromaždenia opät
zvolávam 28. augusta 2014 na 16. hodinu 30. minútu, ktoré bude uznášaniaschopné bez
ohľadu na počet prítomných.


Vzhľadom na dôležité body rokovania počítame s Vašou aktívnou účasťou!


V Slovenskom Komlóši 19. augusta 2014


S úctou


František Zelman
predseda
 

» Ďalej

Pozvánka

2014.07.08.

» Ďalej

Pozvánka

2014.04.18.

Pozvánka


Dovoľujeme si Vás pozvať na zasadnutie Valného zhromaždenia Únie slovenských
organizácií v Maďarsku, ktoré sa uskutoční 26. apríla 2014 o 11. hodine v Slovenskej škole
v Slovenskom Komlóši (5940 Tótkomlós, Földvári u. 1.).


Návrh programu rokovania:


1. Prijatie nových členov
2. Referát o aktivitách predsedu v uplynulom období
3. Schválenie účtovnej závierky a Verejnoprospešného hlásenia za rok 2013
4. Schválenie pracovného plánu na rok 2014
5. Schválenie rozpočtu na rok 2014
6. 10 rokov Slovenskej únie
7. Ako ďalej? - príprava na komunálne voľby - v zrkadle parlamentných volieb
8. Oznamy


Oznamujem Vám, že v tom prípade, ak Valné zhromaždenie v stanovenom termíne
nebude uznášaniaschopné, Valné zhromaždenie opät zvolávam 26. apríla 2014 na 11. hodinu
30. minútu, ktoré bude uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných.
Vzhľadom na dôležité body rokovania počítame s Vašou aktívnou účasťou!


V Slovenskom Komlóši 16. apríla 2014


S úctou


František Zelman
predseda

 

» Ďalej

Advent

2013.12.05.

 

 Advent v Poľnom Berínčoku

 1. december 2013 

 

 

*****************************************************************                     

  

Advent 08. dececember 2013

 

 

 

 

                                                                        Fotó: Cservenák János

» Ďalej

Csabacsud

2013.12.05.

 

 Večierka


23-ého novembra usporiadali v Čabačude

program Večierok.

 

                                                                                                                           Fotó: Cservenák János

» Ďalej

Dnes je 2020.04.10.
Zsolt meniny.

 

O Slovenskej únií

Únia vznikla pod vplyvom zmenených okolností
Spoločenské a politické zmeny v roku 1990 priniesli zásadné zmeny pre maďarskú občianskej sfére a v rámci nej aj v živote národnostných komunít. Vznikali spolky a nadácie, ktoré pre každého prinášali so sebou nové možnosti.
Nové možnosti využili aj Slováci v Maďarsku, ktorí rad za radom zakladali svoje občianske združenia. Tento vývoj prebiehal najdynamickejšie na Dolnej zemi, na čom zohrala dôležitú úlohu neskoršia riaditeľka Domu slovenskej kultúry Anna Ištvánová, ktorá rýchlo zistil, že vytváranie miestnych občianskych združení predstavuje nové možnosti financovania pre občiansku sféru. V Slovákmi obývaných obciach a mestách počas jedného desaťročia vznikol celý rad spolkov a nadhodila sa požiadavka založenia regionálnej organizácie. Stalo sa tak v roku 2004, tiež z iniciatívy Anny Ištvánovej. Päť zakladajúcich členov založilo v Slovenskom Komlóši Združenie dolnozemských slovenských organizácií. Zakladajúcimi členskými organizáciami boli:
Čabianska organizácia Slovákov,
Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku,
Spolok segedínskych Slovákov,
Organizácia komlóšskych Slovákov,
Organizácia Slovákov v Malom Kereši.
Neskôr sa k združeniu pridali ďalšie organizácie, a tak sa združenie postupne rozrástlo na celoštátnu organizáciu. Zmenil sa aj názov združenia na Úniu slovenských organizácií v Maďarsku, ktorý bol neskôr, v súlade s novým právnym predpisom zmenený na Úniu slovenských organizácií v Maďarsku – Združenie. Máme 17 členských organizácií zo všetkých Slovákmi obývaných regiónov Maďarska. Oblasť nášho pôsobenia sa dotýka 8 žúp a hlavného mesta, naše členské organizácie združujú 1300 registrovaných členov.
Naše členské organizácie:
Regionálny spolok Slovákov z okolia Pešti,
Kultúrny spolok sarvašských Slovákov „Vernost”,
Spolok za Čabasabadi,
Verejnoprospešný spolok bakoňských Slovákov,
Kultúrny spolok TIRPÁK v Níršégu,
Kruh Fatra,
Verejnoprospešný spolok pre zachovávanie slovenských tradícií vo Veľkom Bánhedeši,
Spolok Slovákov v Eleku,
Slovenský klub v Kondoroši,
Spevácky zbor Borouka v Telekgerendáši,
Spolok zemplínskych Slovákov,
Spolok pre dôchodcov v záhradnom meste (Níreďháza).
Podarilo sa nám vytvoriť celoštátne občianske združenie, ktorého členmi sa môžu stať všetky registrované spolky ak spĺňajú podmienky obsiahnuté v našich stanovách a valné zhromaždenie vyjadrí svoj súhlas s prijatím uchádzača za člena združenia.
Fungovanie našej organizácie je demokratické a transparentné. Opierame sa o svoje samostatne fungujúce členské organizácie, snažíme sa spájať ich činnosť a podľa našich možností podporavať ich. Je to mimoriadne ťažká úloha, pretože naše členské organizácie vyvíjajú svoju činnosť na vysokej odbornej úrovni.
Neustále rozvíjame aj svoje medzinárodné vzťahy.
 

© 2013 Únia Slovenských organizácií v Maďarsku