Podporovatelia

 

Túto webovú stránku, fungovania, programy Slovenskej únií podporujú:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

***************************************

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

***************************************

Nemzeti Együttműködési Alap

****************************************

Nájdete nás na Facebooku!

www.facebook.com/uniaslovakov.szlovakunio

 

Programy na rok 2016

2016.01.20.

Pravidelné aktivity, kurzy v čabianskom regióne:

Skúšky -pávieho krúžku Borouka v Telekgerendáši, Spevokolu Horenka a citarovej skupiny v Kétšoproni, spevokolu Slniečko-Napocska v Čabasabady, spevokolu Čabianskej ružičky a pávieho krúžku Orgován v Čabe, pávieho krúžku v Poľnom Berinčoku Slovenské kluby - v Čabasabady, v Békešskej Čabe, v Čorváši, v Poľnom Berinčoku krúžky: Výšivkársky krúžok Rozmarín v Čabe, Krúžok slovenských gazdiniek v Čabe, Klub slovenských seniorov v Čabe tlačená média: Zrnko-Magocska v Čabasabady, Čabän a Čabiansky kalendár na Čabe (v pdf aj na internete)

10.01. Novoročný bál v Čabasabady
15.01. Novoročné strgnutie vedúcich Čabianskej organizácie Slovákov, ich skupín a partnerov
19.01. 25. výročie Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku v Nadlaku
21-23.01. Slováci v Poľnom Berinčoku sa zúčastňujú na bále v Kolárove
28.01. Premietanie segedínskeho slovenského vysielania v DSK o výšivkárskom krúžku Rozmarín
29-30.01. Prednáška profesorov Bánskobystrickej univerzity v čabianskej slovenskej škole


01.02. Beseda s jazykovedkyňou a prekladateľkou Miroslavou Gavurovou a literárnym vedcom, básnikom a prekladateľom Jánom Gavurom v Dome národností v Segedíne
03.02. Klub čabianskych slovenských seniorov navštívi Múzeum čokolády v Budapešti
06.02. Valné zhromaždenie Únie slovenských organizácií v Békešskej Čabe
13.02. Slovenský batôžkový bál v Telekgerendáši
14.02. Fašiangová herňa v Čabasabady
10.02. Batôžkové fašiangy v Poľnom Berinčoku
17.02. Odborný deň Slovenskej samosprávy Békešskej župy v Telekgerendáši
20.02. Slovenský batôžkový bál na Čabe
26-28.02. Čorvášski Slováci v družobnej osade Sládkovičovo na klobasiáde
február Rodinné čajové popoludne v Kétšoproni
Recenzia Čabianskeho kalendára a Čabäna na Čabe


07.03. Deň žien u Slovákoch v Telekgerendáši
Slovenské vinše na Dolnej zemi– prezentácia publikácie Jarmily Gerbócovej v Békešskej Čabe(16.30)
15.03. Mestské oslavy s miestnymi Slovákmi (Elek, Čaba …)
18-19.03. Konferencia Divadelné múzy na Dolnej zemi a odovzdanie ceny Ondreja Štefanka v Nadlaku
23.03. Slováci v Poľnom Berinčoku organizujú súťaž vína, klobás a kyslých zaváraním miestnych občanov
25.03. Evanjelická pašia a umiestnenie vencov pri pamätníku Skolka András a Jeszenszky Károly v Poľnom Berinčoku
29-31.03. Stretnutie, mimoriadna hodina výtvarníctva a vernisáž výstavy v Dome slovenskej kultúry (DSK, 30.03. o 15.00) v spolupráci so Školou úžitkového výtvarníctva Košice a čabianskou slovenskou školou – v rámci Jarného festivalu
marec Zabíjačka a prezentácia slovenských jedál v Čorváši
Zúčastnenie sa Čabanov na Veľkonočnej akcii Nadlačanov


09.04. IV. Dvor pochúťok našich starých mám a vydanie dvojjjazyčnej publikácii v Poľnom Berinčoku
16.04. Tradičné čajové popoludne v Telekgerendáši
23.04. Veloštátna kvalifikácia spevokolu Orgván v Orošháze
24.04. V. Stertnutie spovokolov a pávích krúžkov v Poľnom Berinčoku na počesť bývalých dirigentov Szabó Antal a manželka
apríl Úprava a kladenie vencov v „tót” cintoríne v Poľnom Berinčoku
máj Klobasiáda a Slovenský deň v Gerendáši
Jazdecké preteky na Turíce v Eleku
Medešské Slováčky pečú herovky na super maratón
Zúčastnenie sa Slovákov z Eleku na závinovom festivale v Malom Kereši
máj-jún Cesta telekgerendášskych Slovákov do Bzovíka – podpísanie partnerskej dohody


05.06. Majáles v Čabasabady
20-25.06. Cesta čorvášskych Slovákov na Slovensko
jún Čabianske leto so slovenským programom
06.16-19. Slovenské ľudové remeselníctvo – tábor pre deti z Dolnej zeme na Čabe
druhá polovica júna Čorvášski Slováci v družobnej osade Sládkovičovo na Kultúrnych dní


6-8.07. Evanjelické cirkevné dni v organizovaní ECAV v Békešskej Čabe s divadelným predstavením z Vojvodiny
júl Zúčastnenie sa na Dni Slovákov v Maďarsku
Odborná okružná cesta čabianskych Slovákov u vojvodinských Slovákoch
Slováci v Poľnom Berinčoku sa zúčastňujú na oslavách Cyrila a Metóda v Kolárove
Zúčastnenie sa Gerendášanov v družobnej osade Malá Mača a Sládkovičovo na ich Kultúrných dní


5-7.08. Odborná cesta čabianskych Slovákov do Třinca (ČR) k partnerskej organizácie s navštívením festivalu Jánošíkov dukát
10-14. 08. Slovenský projekt Slovákov v Čabasabady s Hradišťom
12-14.08. Deň jabĺk v Čabasabady
13-14.08. Slováci v Poľnom Berinčoku prezentujú sa na jarmoku družobnej osady v Kolárove
20.08 Stretnutie družobných osád v Poľnom Berinčoku
august Stretnutie družobných osád Čorváša
XIII. Svetové stretnutie Elečanov s družobnými osadami
Podelenie sa nad organizačnými prácami "Madzagfalvi Napok" v Békéši


17.09. Festival plnenej kapusty v Poľnom Berinčoku
24.09. Slovenský deň v Čorváši
september Vystúpenie Folklórnej skupiny Kolárova vo Veľkom Bánhedeši a na Čabe
Cez Nadlak je…
Slováci v Poľnom Berinčoku sa prezentujú gastronómiou v Topoľčianoch
Oberačkové slávnosti v Gerendáši
Cesta Slovákov v Eleku do Číčera na Slovensko
30.09.-02.10. Prezentácia tradičnej slovenskej kultúry v Poľnom Berinčoku


18.10. Festival kukurice a Slovenský deň v Telekgerendáši
október Seminár slovenských dolnozemských pedagógov na Čabe
posledný októbrový víkend Miniklobasiáda v kruhu Slovákov na Čabe
november Premietanie filmu v Čorváši
Zabíjačka a slovenský deň v Eleku
Rozpomienka pri kríži svojich predkov v Kétšoproni
Bál na Katarínu a na Alžbetu v Gerendáši


18.12. Deň národnosti a detská herňa v Čabasabady
december Čakanie sviatkov so žiakmi-seriál programov v Békéši
Deň menšín v každej osade

« Krok späť

Dnes je 2020.04.10.
Zsolt meniny.

 

O Slovenskej únií

Únia vznikla pod vplyvom zmenených okolností
Spoločenské a politické zmeny v roku 1990 priniesli zásadné zmeny pre maďarskú občianskej sfére a v rámci nej aj v živote národnostných komunít. Vznikali spolky a nadácie, ktoré pre každého prinášali so sebou nové možnosti.
Nové možnosti využili aj Slováci v Maďarsku, ktorí rad za radom zakladali svoje občianske združenia. Tento vývoj prebiehal najdynamickejšie na Dolnej zemi, na čom zohrala dôležitú úlohu neskoršia riaditeľka Domu slovenskej kultúry Anna Ištvánová, ktorá rýchlo zistil, že vytváranie miestnych občianskych združení predstavuje nové možnosti financovania pre občiansku sféru. V Slovákmi obývaných obciach a mestách počas jedného desaťročia vznikol celý rad spolkov a nadhodila sa požiadavka založenia regionálnej organizácie. Stalo sa tak v roku 2004, tiež z iniciatívy Anny Ištvánovej. Päť zakladajúcich členov založilo v Slovenskom Komlóši Združenie dolnozemských slovenských organizácií. Zakladajúcimi členskými organizáciami boli:
Čabianska organizácia Slovákov,
Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku,
Spolok segedínskych Slovákov,
Organizácia komlóšskych Slovákov,
Organizácia Slovákov v Malom Kereši.
Neskôr sa k združeniu pridali ďalšie organizácie, a tak sa združenie postupne rozrástlo na celoštátnu organizáciu. Zmenil sa aj názov združenia na Úniu slovenských organizácií v Maďarsku, ktorý bol neskôr, v súlade s novým právnym predpisom zmenený na Úniu slovenských organizácií v Maďarsku – Združenie. Máme 17 členských organizácií zo všetkých Slovákmi obývaných regiónov Maďarska. Oblasť nášho pôsobenia sa dotýka 8 žúp a hlavného mesta, naše členské organizácie združujú 1300 registrovaných členov.
Naše členské organizácie:
Regionálny spolok Slovákov z okolia Pešti,
Kultúrny spolok sarvašských Slovákov „Vernost”,
Spolok za Čabasabadi,
Verejnoprospešný spolok bakoňských Slovákov,
Kultúrny spolok TIRPÁK v Níršégu,
Kruh Fatra,
Verejnoprospešný spolok pre zachovávanie slovenských tradícií vo Veľkom Bánhedeši,
Spolok Slovákov v Eleku,
Slovenský klub v Kondoroši,
Spevácky zbor Borouka v Telekgerendáši,
Spolok zemplínskych Slovákov,
Spolok pre dôchodcov v záhradnom meste (Níreďháza).
Podarilo sa nám vytvoriť celoštátne občianske združenie, ktorého členmi sa môžu stať všetky registrované spolky ak spĺňajú podmienky obsiahnuté v našich stanovách a valné zhromaždenie vyjadrí svoj súhlas s prijatím uchádzača za člena združenia.
Fungovanie našej organizácie je demokratické a transparentné. Opierame sa o svoje samostatne fungujúce členské organizácie, snažíme sa spájať ich činnosť a podľa našich možností podporavať ich. Je to mimoriadne ťažká úloha, pretože naše členské organizácie vyvíjajú svoju činnosť na vysokej odbornej úrovni.
Neustále rozvíjame aj svoje medzinárodné vzťahy.
 

© 2013 Únia Slovenských organizácií v Maďarsku