Podporovatelia

 

Túto webovú stránku, fungovania, programy Slovenskej únií podporujú:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

***************************************

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

***************************************

Nemzeti Együttműködési Alap

****************************************

Nájdete nás na Facebooku!

www.facebook.com/uniaslovakov.szlovakunio

 

Voľby

2014.10.02.

Len slúžiť,
a vidieť
vecí podstatu.
(Juraj Dolnozemský: Veriť)

 

 

Spojme sa - za náš jazyk, kultúru, za Slovákov v Maďarsku!

Spoločné ciele – spoločná listina

 Nikdy nám takto dobre nebolo – mohli by sme povedať. Veď okrem slovenských spolkov s tisíckami oduševnených dobrovoľníkov máme aj slovenské samosprávy, systém školských a kultúrnych inštitúcií a od jari - v osobe Jána Fuzika - aj svojho hovorcu v parlamente.
Naďalej sa nám však stráca jazyk, zaniká výučba slovenčiny na základných školách, rušia sa vysokoškolské katedry vychovávajúce slovenských pedagógov. Čoraz menej financií a pozornosti sa uchádza aj našej občianskej sfére, na ktorej je postavený celý systém národnostných samospráv a prostredníctvom ktorej v každej jednej Slovákmi obývanej lokalite prebieha zachovávanie a odovzdávanie nášho dedičstva mladšej generácii.
Základy systému našich inštitúcií pred viac ako desiatimi rokmi sme položili spoločne. V tomto smere vo Valnom zhromaždení Celoštátnej slovenskej samosprávy vládla v tom čase – a myslím si, že aj neskôr - úplná zhoda názorov. Prvé protiklady na pôde nášho najvyššieho voleného zboru sa prejavili pred ôsmimi rokmi, keď sme sa pripravovali na voľby. Vtedajšie voľby boli v našom verejnom živote takisto medzníkom, ako terajšie. Do volebného procesu totiž v roku 2006 prvýkrát vstúpili slovenské spolky ako nominačné organizácie. Napätie existujúce v občianskej sfére sa v CSSM nepodarilo odstrániť a rozpoltenosť sa v súčasnosti prejavuje už aj v miestnych slovenských komunitách.
Iniciatíva na riešenie situácie vychádza tiež z občianskej sféry. Dve najväčšie slovenské organizácie, ktoré v uplynulých dvoch cykloch nominovali všetkých členov Valného zhromaždenia CSSM, sa na podnet svojich členov rozhodli, že vo voľbách do slovenských samospráv budú vystupovať spoločne. Stovkami svojich kandidátov do miestnych samospráv (viac ako 400 z 504 kandidátov), šiestimi regionálnymi listinami a spoločnou celoštátnou listinou odkazujú Slovákom v Maďarsku, že chcú zastupovať ich záujmy a teda pracovať pre nich spoločne.
Veď zachovanie a ďalšie rozvíjanie systému našich inštitúcií je srdcovou záležitosťou každého z nás. Osobitnú pozornosť si zasluhujú desiatky škôl, kde sa vyučuje slovenčina ako predmet, materské školy a slovenská občianska sféra. V záujme zabezpečenia pedagógov pre naše školy treba vypracovať koncepciu odbornej a jazykovej prípravy slovenských pedagógov. Zmenené podmienky v sociálnej oblasti si vyžadujú, aby sme sa starali aj o našich dôchodcov a študentov vysokých škôl.
Ak chceme naše inštitúcie naplniť životom, potrebujeme každého Slováka, bez ohľadu na to, kde žije, do akej školy chodil, členom ktorej organizácie je. Naše spoločné ciele, zachovanie nášho jazyka a svojráznej kultúry možno dosiahnuť vzájomnou spoluprácou, spoločnými silami. Namiesto konfrontácie potrebujeme dialóg a kompromisy, pretože v takejto málopočetnej komunite to inak nejde.
Verím, že nás všetkých, ktorí sa v týchto voľbách uchádzame o priazeň voličov, vedie toto predsavzatie. Prvým, symbolickým kompromisom bolo zostavenie spoločnej kandidačnej listiny. Prosíme vás, podporte nás svojimi hlasmi, aby sme mohli spoločne pokračovať! Hlasujte za našich miestnych kandidátov, za na naše regionálne listiny a hlavne: voľte celoštátnu listinu č. 1!

      

       Alžbeta Hollerová Račková
         vedúca celoštátnej listiny
Únie slovenských organizácií v Maďarsku
       a Zväzu Slovákov v Maďarsku

 

« Krok späť

Dnes je 2020.04.10.
Zsolt meniny.

 

O Slovenskej únií

Únia vznikla pod vplyvom zmenených okolností
Spoločenské a politické zmeny v roku 1990 priniesli zásadné zmeny pre maďarskú občianskej sfére a v rámci nej aj v živote národnostných komunít. Vznikali spolky a nadácie, ktoré pre každého prinášali so sebou nové možnosti.
Nové možnosti využili aj Slováci v Maďarsku, ktorí rad za radom zakladali svoje občianske združenia. Tento vývoj prebiehal najdynamickejšie na Dolnej zemi, na čom zohrala dôležitú úlohu neskoršia riaditeľka Domu slovenskej kultúry Anna Ištvánová, ktorá rýchlo zistil, že vytváranie miestnych občianskych združení predstavuje nové možnosti financovania pre občiansku sféru. V Slovákmi obývaných obciach a mestách počas jedného desaťročia vznikol celý rad spolkov a nadhodila sa požiadavka založenia regionálnej organizácie. Stalo sa tak v roku 2004, tiež z iniciatívy Anny Ištvánovej. Päť zakladajúcich členov založilo v Slovenskom Komlóši Združenie dolnozemských slovenských organizácií. Zakladajúcimi členskými organizáciami boli:
Čabianska organizácia Slovákov,
Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku,
Spolok segedínskych Slovákov,
Organizácia komlóšskych Slovákov,
Organizácia Slovákov v Malom Kereši.
Neskôr sa k združeniu pridali ďalšie organizácie, a tak sa združenie postupne rozrástlo na celoštátnu organizáciu. Zmenil sa aj názov združenia na Úniu slovenských organizácií v Maďarsku, ktorý bol neskôr, v súlade s novým právnym predpisom zmenený na Úniu slovenských organizácií v Maďarsku – Združenie. Máme 17 členských organizácií zo všetkých Slovákmi obývaných regiónov Maďarska. Oblasť nášho pôsobenia sa dotýka 8 žúp a hlavného mesta, naše členské organizácie združujú 1300 registrovaných členov.
Naše členské organizácie:
Regionálny spolok Slovákov z okolia Pešti,
Kultúrny spolok sarvašských Slovákov „Vernost”,
Spolok za Čabasabadi,
Verejnoprospešný spolok bakoňských Slovákov,
Kultúrny spolok TIRPÁK v Níršégu,
Kruh Fatra,
Verejnoprospešný spolok pre zachovávanie slovenských tradícií vo Veľkom Bánhedeši,
Spolok Slovákov v Eleku,
Slovenský klub v Kondoroši,
Spevácky zbor Borouka v Telekgerendáši,
Spolok zemplínskych Slovákov,
Spolok pre dôchodcov v záhradnom meste (Níreďháza).
Podarilo sa nám vytvoriť celoštátne občianske združenie, ktorého členmi sa môžu stať všetky registrované spolky ak spĺňajú podmienky obsiahnuté v našich stanovách a valné zhromaždenie vyjadrí svoj súhlas s prijatím uchádzača za člena združenia.
Fungovanie našej organizácie je demokratické a transparentné. Opierame sa o svoje samostatne fungujúce členské organizácie, snažíme sa spájať ich činnosť a podľa našich možností podporavať ich. Je to mimoriadne ťažká úloha, pretože naše členské organizácie vyvíjajú svoju činnosť na vysokej odbornej úrovni.
Neustále rozvíjame aj svoje medzinárodné vzťahy.
 

© 2013 Únia Slovenských organizácií v Maďarsku