Podporovatelia

 

Túto webovú stránku, fungovania, programy Slovenskej únií podporujú:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

***************************************

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

***************************************

Nemzeti Együttműködési Alap

****************************************

Nájdete nás na Facebooku!

www.facebook.com/uniaslovakov.szlovakunio

 

Všetky správy

  Vítame Vás na webovej stránke
Slovenskej únií


 

 


 

Dni slovenskej kultúry-Szlovák Kultúra Napjai Rijeka 2018.

2018.09.13.

Dni slovenskej kultúry 2018. Rijeka

Dve folklórne skupiny spolku „Dolina”, členskej organizácii Slovenskej únie „Zelený veniec“ (Ečer) a Borovenka (Dabaš-Šára) vystúpili na Dní slovenskej kultúry 2018 v Rijeke. Komlóšania predstavili gastronómiu dolnozemských Slovákov.

www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/26734-od-tatier-a-k-moru-dni-slovenskej-kultury-v-rijeke

Podporovatel –Támogató:

» Ďalej

Pozvánka

2016.05.08.

» Ďalej

Pozvánka

2016.04.17.

» Ďalej

Pozvánka

2016.01.20.

» Ďalej

Programy na rok 2016

2016.01.20.

Pravidelné aktivity, kurzy v čabianskom regióne:

Skúšky -pávieho krúžku Borouka v Telekgerendáši, Spevokolu Horenka a citarovej skupiny v Kétšoproni, spevokolu Slniečko-Napocska v Čabasabady, spevokolu Čabianskej ružičky a pávieho krúžku Orgován v Čabe, pávieho krúžku v Poľnom Berinčoku Slovenské kluby - v Čabasabady, v Békešskej Čabe, v Čorváši, v Poľnom Berinčoku krúžky: Výšivkársky krúžok Rozmarín v Čabe, Krúžok slovenských gazdiniek v Čabe, Klub slovenských seniorov v Čabe tlačená média: Zrnko-Magocska v Čabasabady, Čabän a Čabiansky kalendár na Čabe (v pdf aj na internete)

10.01. Novoročný bál v Čabasabady
15.01. Novoročné strgnutie vedúcich Čabianskej organizácie Slovákov, ich skupín a partnerov
19.01. 25. výročie Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku v Nadlaku
21-23.01. Slováci v Poľnom Berinčoku sa zúčastňujú na bále v Kolárove
28.01. Premietanie segedínskeho slovenského vysielania v DSK o výšivkárskom krúžku Rozmarín
29-30.01. Prednáška profesorov Bánskobystrickej univerzity v čabianskej slovenskej škole


01.02. Beseda s jazykovedkyňou a prekladateľkou Miroslavou Gavurovou a literárnym vedcom, básnikom a prekladateľom Jánom Gavurom v Dome národností v Segedíne
03.02. Klub čabianskych slovenských seniorov navštívi Múzeum čokolády v Budapešti
06.02. Valné zhromaždenie Únie slovenských organizácií v Békešskej Čabe
13.02. Slovenský batôžkový bál v Telekgerendáši
14.02. Fašiangová herňa v Čabasabady
10.02. Batôžkové fašiangy v Poľnom Berinčoku
17.02. Odborný deň Slovenskej samosprávy Békešskej župy v Telekgerendáši
20.02. Slovenský batôžkový bál na Čabe
26-28.02. Čorvášski Slováci v družobnej osade Sládkovičovo na klobasiáde
február Rodinné čajové popoludne v Kétšoproni
Recenzia Čabianskeho kalendára a Čabäna na Čabe


07.03. Deň žien u Slovákoch v Telekgerendáši
Slovenské vinše na Dolnej zemi– prezentácia publikácie Jarmily Gerbócovej v Békešskej Čabe(16.30)
15.03. Mestské oslavy s miestnymi Slovákmi (Elek, Čaba …)
18-19.03. Konferencia Divadelné múzy na Dolnej zemi a odovzdanie ceny Ondreja Štefanka v Nadlaku
23.03. Slováci v Poľnom Berinčoku organizujú súťaž vína, klobás a kyslých zaváraním miestnych občanov
25.03. Evanjelická pašia a umiestnenie vencov pri pamätníku Skolka András a Jeszenszky Károly v Poľnom Berinčoku
29-31.03. Stretnutie, mimoriadna hodina výtvarníctva a vernisáž výstavy v Dome slovenskej kultúry (DSK, 30.03. o 15.00) v spolupráci so Školou úžitkového výtvarníctva Košice a čabianskou slovenskou školou – v rámci Jarného festivalu
marec Zabíjačka a prezentácia slovenských jedál v Čorváši
Zúčastnenie sa Čabanov na Veľkonočnej akcii Nadlačanov


09.04. IV. Dvor pochúťok našich starých mám a vydanie dvojjjazyčnej publikácii v Poľnom Berinčoku
16.04. Tradičné čajové popoludne v Telekgerendáši
23.04. Veloštátna kvalifikácia spevokolu Orgván v Orošháze
24.04. V. Stertnutie spovokolov a pávích krúžkov v Poľnom Berinčoku na počesť bývalých dirigentov Szabó Antal a manželka
apríl Úprava a kladenie vencov v „tót” cintoríne v Poľnom Berinčoku
máj Klobasiáda a Slovenský deň v Gerendáši
Jazdecké preteky na Turíce v Eleku
Medešské Slováčky pečú herovky na super maratón
Zúčastnenie sa Slovákov z Eleku na závinovom festivale v Malom Kereši
máj-jún Cesta telekgerendášskych Slovákov do Bzovíka – podpísanie partnerskej dohody


05.06. Majáles v Čabasabady
20-25.06. Cesta čorvášskych Slovákov na Slovensko
jún Čabianske leto so slovenským programom
06.16-19. Slovenské ľudové remeselníctvo – tábor pre deti z Dolnej zeme na Čabe
druhá polovica júna Čorvášski Slováci v družobnej osade Sládkovičovo na Kultúrnych dní


6-8.07. Evanjelické cirkevné dni v organizovaní ECAV v Békešskej Čabe s divadelným predstavením z Vojvodiny
júl Zúčastnenie sa na Dni Slovákov v Maďarsku
Odborná okružná cesta čabianskych Slovákov u vojvodinských Slovákoch
Slováci v Poľnom Berinčoku sa zúčastňujú na oslavách Cyrila a Metóda v Kolárove
Zúčastnenie sa Gerendášanov v družobnej osade Malá Mača a Sládkovičovo na ich Kultúrných dní


5-7.08. Odborná cesta čabianskych Slovákov do Třinca (ČR) k partnerskej organizácie s navštívením festivalu Jánošíkov dukát
10-14. 08. Slovenský projekt Slovákov v Čabasabady s Hradišťom
12-14.08. Deň jabĺk v Čabasabady
13-14.08. Slováci v Poľnom Berinčoku prezentujú sa na jarmoku družobnej osady v Kolárove
20.08 Stretnutie družobných osád v Poľnom Berinčoku
august Stretnutie družobných osád Čorváša
XIII. Svetové stretnutie Elečanov s družobnými osadami
Podelenie sa nad organizačnými prácami "Madzagfalvi Napok" v Békéši


17.09. Festival plnenej kapusty v Poľnom Berinčoku
24.09. Slovenský deň v Čorváši
september Vystúpenie Folklórnej skupiny Kolárova vo Veľkom Bánhedeši a na Čabe
Cez Nadlak je…
Slováci v Poľnom Berinčoku sa prezentujú gastronómiou v Topoľčianoch
Oberačkové slávnosti v Gerendáši
Cesta Slovákov v Eleku do Číčera na Slovensko
30.09.-02.10. Prezentácia tradičnej slovenskej kultúry v Poľnom Berinčoku


18.10. Festival kukurice a Slovenský deň v Telekgerendáši
október Seminár slovenských dolnozemských pedagógov na Čabe
posledný októbrový víkend Miniklobasiáda v kruhu Slovákov na Čabe
november Premietanie filmu v Čorváši
Zabíjačka a slovenský deň v Eleku
Rozpomienka pri kríži svojich predkov v Kétšoproni
Bál na Katarínu a na Alžbetu v Gerendáši


18.12. Deň národnosti a detská herňa v Čabasabady
december Čakanie sviatkov so žiakmi-seriál programov v Békéši
Deň menšín v každej osade

» Ďalej

Pozvánka

2015.09.12.

» Ďalej

Valné zhromaždenie

2015.04.16.

Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója –Szövetsége
Únia slovenských organizácií v Maďarsku-Združenie
5940 Tótkomlós Liszt Ferenc u. 15 tel/fax 06 68 460 011
usom.mszszu@gmail.com mob 06 30 625 47 71

___________________________________________________________________


Pozvánka


Dovoľujeme si Vás pozvať na zasadnutie Valného zhromaždenia Únie slovenských
organizácií v Maďarsku, ktoré sa uskutoční 25. apríla 2015 o 10. hodine v Slovenskej škole
v Slovenskom Komlóši (5940 Tótkomlós, Földvári u. 1.).

Návrh programu rokovania:


1. Referát o aktivitách predsedu v uplynulom období
2. Schválenie účtovnej závierky a Verejnoprospešného hlásenia za rok 2014
3. Schválenie pracovného plánu na rok 2015
4. Schválenie rozpočtu na rok 2015
5. Oznamy


Oznamujem Vám, že v tom prípade, ak Valné zhromaždenie v stanovenom termíne
nebude uznášaniaschopné, Valné zhromaždenie opät zvolávam 25. apríla 2015 na 10. hodinu
30. minútu, ktoré bude uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných.
Vzhľadom na dôležité body rokovania počítame s Vašou aktívnou účasťou!
V Slovenskom Komlóši 16. apríla 2015
 

                        S úctou


František Zelman
predseda

» Ďalej

Pozvánka

2015.04.16.

» Ďalej

Pozvánka

2014.12.08.

Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója –Szövetsége
Únia slovenských organizácií v Maďarsku-Združenie
5940 Tótkomlós Liszt Ferenc u. 15 tel/fax 06 68 460 011
usom.mszszu@gmail.com mob 06 30 625 47 71

_______________________________________________________________________

 

Pozvánka


Dovoľujeme si Vás pozvať na zasadnutie Valného zhromaždenia Únie slovenských organizácií v Maďarsku,

ktoré sa uskutoční 18. decembra 2014 o 16. hodine

v Regionálnom Slovenskom osvetovom centre v Slovenskom Komlóši (5940 Tótkomlós, Liszt F. u. 15.).


Návrh programu rokovania:

1. Informácie o voľbách.
2. Modifikácia stanov.
3. Voľby vedenia
4. Oznamy


Oznamujem Vám, že v tom prípade, ak zasadnutie mimoriadneho Valného zhromaždenia v stanovenom termíne nebude uznášaniaschopné, zasadnutie Valného zhromaždenia opät zvolávam 18. decembra 2014 na 16. hodinu 30. minútu, ktoré bude uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných.
Vzhľadom na dôležité body rokovania počítame s Vašou aktívnou účasťou!


V Slovenskom Komlóši 8. decembra 2014


S úctou


František Zelman
predseda
 

» Ďalej

Kto je kto

2014.10.09.

Ki kicsoda?/Kto je kto?


a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója és a Magyarországi Szlovákok Szövetsége közös országos listáján / na spoločnej celoštátnej listine Únie slovenských organizácií v Maďarsku a Zväzu Slovákov v Maďarsku

1. Hollerné Racskó Erzsébet (Budapest) /Alžbeta Hollerová Račková (Budapešť)
Újságíró, tolmács-fordító, a Ľudové noviny volt főszerkesztője, 1998 és 2006 között az Országos Szlovák Önkormányzat Kulturális Bizottságának elnöke / novinárka, prekladateľka-tlmočníčka, bývalá šéfredaktorka Ľudových novín, od roku 1998 do roku 2006 predsedníčka Kultúrneho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy.


2. Glückné Papucsek Márta (Pilisszentkereszt) / Marta Glücková Papučková (Mlynky)
Pedagógus, a pilisszentkereszti általános iskola igazgatója, a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Elnöksége tagja, az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének tagja / pedagogička, riaditeľka Základnej školy v Mlynkoch, členka Predsedníctva Zväzu Slovákov v Maďarsku, členka Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


3. Riba Etelka (Budapest) / Etelka Rybová (Budapešť)
Az Országos Szlovák Önkormányzat volt elnökhelyettese, a Kétsopronyi Szlovák Önkormányzat elnöke / dlhoročná zástupkyňa predsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, predsedníčka Slovenskej samosprávy obce Kétšoproň.


4. Nagy Mária (Piliscsév) / Mária Nagyová (Čív)
Több cikluson keresztül volt Piliscsév község polgármestere, a Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Önkormányzat elnöke, megalakulása óta tagja az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének / vo viacerých volebných cykloch bola starostkou obce Čív, predsedníčka Slovenskej samosprávy Komárňansko-ostrihomskej župy, od jej založenia členka Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


5. Zelman Ferenc Pál (Tótkomlós) / František Zelman (Slovenský Komlóš)
Agrármérnök, külkereskedő, a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója elnöke, az Országos Szlovák Önkormányzat elnökhelyettese / agrárny inžinier, odborník v oblasti zahraničného obchodu, predseda Únie slovenských organizácií v Maďarsku, zástupca predsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


6. Fuhl Imre (Pilisszentkereszt) / Imrich Fuhl (Mlynky)
Újságíró, a luno.hu és az oslovma.hu portálok alapítója, megalakulása óta tagja a Plisszentkereszti Szlovák Önkormányzatnak és az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének / novinár, zakladateľ portálov luno.hu a oslovma.hu, od jej založenia je členom Slovenskej samosprávy obce Mlynky a Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

 

7. Kuczik Júlia (Sátoraljaújhely) / Júlia Kucziková (Nové Mesto pod Šiatrom)
Pedagógus, a sátoraljaújhelyi Magyar - Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium igazgatója, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák 0nkormányzat elnöke, több cikluson keresztül volt az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének tagja / pedagogička, riaditeľka Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej základnej školy a internátu v Novom Meste pod Šiatrom, predsedníčka Slovenskej samosprávy Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy, vo viacerých cykloch bola členkou Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


8. Nagy Tamás (Dunaegyháza) / Tomáš Nagy (Dunaeďház)
Dunaegyháza község polgármestere, a Dunaegyházi Szlovák Önkormányzat elnöke, több ciklus óta az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének tagja / starosta obce Dunaeďház, niekoľko volebných cyklov člen Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


9. Dr. Szabó Zsuzsanna (Budapest) / Dr. Zuzana Szabová (Budapešť)
Ügyvéd, a Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete elnöke, a Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat elnöke, a Cinkotai Evangélikus Egyházközség presbitere, küldött a Pesti Evangélikus Egyházmegyében, az Országos Szlovák Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának elnöke / advokátka, predsedníčka Regionálneho spolku Slovákov z okolia Pešti Dolina, predsedníčka Slovenskej samosprávy XVI. obvodu Budapešti, presbiterka Evanjelického cirkevného zboru v Cinkote, predsedníčka Finančno-kontrolného výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


10. Dr. Egyed Ferdinánd (Salgótarján) – Dr. Ferdinand Egyed (Šalgótarján)
A Salgótarjáni Szlovák Önkormányzat elnöke, a Nógrád Megyei Szlovák Önkormányzat alelnöke, az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének tagja / predseda Slovenskej samosprávy v Šalgótarjáne, podpredseda Slovenskej samosprávy Novohradskej župy, člen Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


11. Kesjár Mátyás (Csabaszabadi) / Matej Kešjár (Čabasabadi)
A Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója ügyvivője, megalakulásától tagja és több ciklus óta elnöke a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzatnak, három cikluson keresztül volt az Országos Szlovák Önkormányzat, majd két cikluson keresztül a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának elnöke / konateľ Únie slovenských organizácií v Maďarsku, od jej založenia je členom a viac cyklov predsedom Slovenskej samosprávy v Čabasabadi, v troch cykloch bol predsedom Finančno-kontrolného výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a vo dvoch cykloch Slovenskej samosprávy Békešskej župy.


12. Komjáthi Gáborné (Vanyarc) / Ruženka Komjáthiová (Veňarec)
Pedagógus, a Vanyarci Szlovák Önkormányzat és a Nógrád Megyei Szlovák Önkormányzat elnöke, több cikluson keresztül volt az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének tagja / pedagogička, predsedníčka Slovenskej samosprávy vo Veňarci a Slovenskej samosprávy Novohradskej župy, vo viacerých cykloch bola členkou Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


13. Szabóné Tóth Katalin (Kistarcsa) / Katarína Szabová Tóthová (Malá Tarča)
Tanár, könyvtáros, a Kistarcsai Szlovák Önkormányzat tagja, a Pest Megyei Szlovák Önkormányzat és az Országos Szlovák Önkormányzat Kulturális Bizottságának elnöke / pedagogička, knihovníčka, členka Slovenskej samosprávy v Malej Tarči, predsedníčka Kultúrneho výboru Slovenskej samosprávy Peštianskej župy a Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


14. Hollósy Tiborné (Budapest) / Zuzana Hollósyová (Budapešť)
Az Ozvena Szlovák Kórus vezetője, megalakulása óta a XIII. kerületi és a Fővárosi Szlovák Önkormányzat elnöke, az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének tagja / vedúca Slovenského speváckeho zboru Ozvena, od jej založenia je predsedníčkou Slovenskej samosprávy XIII. obvodu Budapešti a Slovenskej samosprávy Budapešti, členka Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


15. Lászik Mihály (Békéscsaba) / Michal Lásik (Békešská Čaba)
Pedagógus, a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium igazgató-helyettese, a Csabai Szlovákok Szervezete elnöke, a békéscsabai szlovák önkormányzat tagja, az Országos Szlovák Önkormányzat Nevelési-oktatási Bizottságának elnöke / pedagóg, zástupca riaditeľa Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a žiackeho domova v Békešskej Čabe, predseda Čabianskej organizácie Slovákov, člen slovenskej samosprávy Békešskej Čaby, predseda Výchovno-vzdelávacieho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


16. Lénártné Orliczki Judit (Répáshuta) / Judita Lénártová Orliczká (Répašská Huta) – mérnök-közgazdász, a répáshutai szlovák önkormányzat elnök-helyettese, Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagja / ekonómka-inžinierka, zástupkyňa predsedu Slovenskej samosprávy v Répašskej Hute, členka Dozorného výboru Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku.

17. Dr. Király Katalin (Szeged) / Dr. Katarína Király (Segedín)
Etnológus, az Országos Szlovák Önkormányzat Közművelődési Központja volt igazgatója, a Legatum Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója / etnologička, bývalá riaditeľka Osvetového centra Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, výkonná riaditeľka Verejnoprospešnej spoločnosti Legatum.


18. Mátyás Áron (Miskolc) / Áron Mátyás (Miškovec)
Egyetemi hallgató, Komenský Egyetem, Pozsony, európai tanulmányok / poslucháč Univerzity Komenského v Bratislave, odbor európske štúdiá.


19. Frankó Anna (Szarvas) / Anna Franková (Sarvaš)
Pedagógus, a szarvasi Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon tanára, a Vernosť egyesület elnöke, a Szarvasi Szlovák Önkormányzat tagja / pedagogička, učiteľka Slovenskej základnej školy, materskej školy a žiackeho domova v Sarvaši, predsedníčka spolku Vernosť, členka Slovenskej samosprávy mesta Sarvaš.


20. Csapóne Mesnikov Melinda (Telekgerendás) / Melinda Csapová Mesnikovová (Telekgerendáš)
Közgazdász, a Telekgerendási Borouka Pávakör elnöke, a Telekgerendás Község Képviselő-testületének tagja / ekonómka, predsedníčka Speváckeho zboru Borouka v Telekgerendáši, členska zastupiteľského zboru obce Telekgerendáš.


21. Gmoser Györgyné (Kiskőrös) / Zuzana Gmoserová (Malý Kereš)
A Kiskőrösi Szlovákok Egyesülete elnöke, a Kiskőrösi Szlovák Önkormányzat elnöke, az Országos Szlovák Önkormányzat Kulturális Bizottsága tagja / predsedníčka Spolku Slovákov v Malom Kereši, členka Kultúrneho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


22. Bajnokné Képes Gyöngyi (Sámsonháza) / Gyöngyi Bajnoková Képešová (Šámšonház)
Sámsonháza község polgármestre, az Országos Szlovák Önkormányzat Ifjusági Bizottsága tagja / starostka obce Šámšonház, členka Mládežníckeho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


23. Galda Levente (Pilisszentkereszt) / Levente Galda (Mlynky)
A Pilisszentkeresztért Egyesület elnöke, az Identita Egyesület alelnöke / predseda Spolku pre Mlynky, podpredseda Spolku Identita.


24. Kaszaláné Szabad Judit (Mátraszentimre) / Judita Kaszalová Szabadová (Alkár)
Pedagógus, a mátraszentimrei iskola volt igazgatója, a mátraszentimrei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, több cikluson keresztül volt az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének tagja / pedagogička, bývalá riaditeľka Základnej školy v Alkári, predsedníčka Slovenskej samosprávy v Alkári, vo viacerých cykloch bola členkou Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


25. Mataisz Istvánné (Szeged) / Mária Mataiszová (Segedín)
Pedagógus, népművelő, a Szegedi Szlovák Önkormányzat tagja, az Országos Szlovák Önkormányzat Kulturális Bizottságának volt elnöke / pedagogička, osvetárka, členka segedínskej slovenskej samosprávy, bývalá predsedníčka Kultúrneho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


26. Rágyanszki György (Szarvas) / Juraj Rágyanszki (Sarvaš)
Az ELTE doktorandusza / doktorand na Univerzite Loránda Eötvösa.


27. Györk Ernőné (Kiskőrös) / Ildika Györková (Malý Kereš)
Óvónő, a Kiskőrösi Szlovák Önkormányzat elnökhelyettese / učiteľka materskej školy, zástupkyňa predsedu Slovenskej samosprávy v Malom Kereši
 

» Ďalej

Dnes je 2020.06.03.
Klotild meniny.

 

O Slovenskej únií

Únia vznikla pod vplyvom zmenených okolností
Spoločenské a politické zmeny v roku 1990 priniesli zásadné zmeny pre maďarskú občianskej sfére a v rámci nej aj v živote národnostných komunít. Vznikali spolky a nadácie, ktoré pre každého prinášali so sebou nové možnosti.
Nové možnosti využili aj Slováci v Maďarsku, ktorí rad za radom zakladali svoje občianske združenia. Tento vývoj prebiehal najdynamickejšie na Dolnej zemi, na čom zohrala dôležitú úlohu neskoršia riaditeľka Domu slovenskej kultúry Anna Ištvánová, ktorá rýchlo zistil, že vytváranie miestnych občianskych združení predstavuje nové možnosti financovania pre občiansku sféru. V Slovákmi obývaných obciach a mestách počas jedného desaťročia vznikol celý rad spolkov a nadhodila sa požiadavka založenia regionálnej organizácie. Stalo sa tak v roku 2004, tiež z iniciatívy Anny Ištvánovej. Päť zakladajúcich členov založilo v Slovenskom Komlóši Združenie dolnozemských slovenských organizácií. Zakladajúcimi členskými organizáciami boli:
Čabianska organizácia Slovákov,
Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku,
Spolok segedínskych Slovákov,
Organizácia komlóšskych Slovákov,
Organizácia Slovákov v Malom Kereši.
Neskôr sa k združeniu pridali ďalšie organizácie, a tak sa združenie postupne rozrástlo na celoštátnu organizáciu. Zmenil sa aj názov združenia na Úniu slovenských organizácií v Maďarsku, ktorý bol neskôr, v súlade s novým právnym predpisom zmenený na Úniu slovenských organizácií v Maďarsku – Združenie. Máme 17 členských organizácií zo všetkých Slovákmi obývaných regiónov Maďarska. Oblasť nášho pôsobenia sa dotýka 8 žúp a hlavného mesta, naše členské organizácie združujú 1300 registrovaných členov.
Naše členské organizácie:
Regionálny spolok Slovákov z okolia Pešti,
Kultúrny spolok sarvašských Slovákov „Vernost”,
Spolok za Čabasabadi,
Verejnoprospešný spolok bakoňských Slovákov,
Kultúrny spolok TIRPÁK v Níršégu,
Kruh Fatra,
Verejnoprospešný spolok pre zachovávanie slovenských tradícií vo Veľkom Bánhedeši,
Spolok Slovákov v Eleku,
Slovenský klub v Kondoroši,
Spevácky zbor Borouka v Telekgerendáši,
Spolok zemplínskych Slovákov,
Spolok pre dôchodcov v záhradnom meste (Níreďháza).
Podarilo sa nám vytvoriť celoštátne občianske združenie, ktorého členmi sa môžu stať všetky registrované spolky ak spĺňajú podmienky obsiahnuté v našich stanovách a valné zhromaždenie vyjadrí svoj súhlas s prijatím uchádzača za člena združenia.
Fungovanie našej organizácie je demokratické a transparentné. Opierame sa o svoje samostatne fungujúce členské organizácie, snažíme sa spájať ich činnosť a podľa našich možností podporavať ich. Je to mimoriadne ťažká úloha, pretože naše členské organizácie vyvíjajú svoju činnosť na vysokej odbornej úrovni.
Neustále rozvíjame aj svoje medzinárodné vzťahy.
 

© 2013 Únia Slovenských organizácií v Maďarsku